ตรวจสอบผลการตรวจ
ตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องเว้นวรรค
ตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องเว้นวรรค